Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thống nhất xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chương trình phối hợp tuyên truyền tập trung vào những nội dung trọng tâm sau: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Tổ chức nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng như: Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các nông hộ từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Liên kết sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn giữa các cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản) với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh và các hệ thống phân phối tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ các cấp hội và hội viên Hội Nông dân, Phụ nữ tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; giám sát, đề xuất xử lý các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn; kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến từ cây Nha Đam bảo đảm an toàn thực phẩm. Ảnh: Văn Nỷ

Để chương trình phối hợp tuyên truyền đạt kết quả, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tài liệu hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Phối hợp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về an toàn thực phẩm nông sản cho các cấp hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh phổ biến kinh nghiệm tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thông tin, tuyên truyền; biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.