Gần 6.000 ha đất sẽ được thu hồi phục vụ các công trình, dự án trong năm 2019

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua danh mục 211 công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 5.984,83 ha.

Cụ thể, địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm có 18 công trình, dự án với diện tích thu hồi 300,54 ha; huyện Ninh Hải có 29 công trình, dự án với diện tích thu hồi 586,33 ha; huyện Thuận Bắc 21 công trình, dự án với diện tích 382,86 ha; huyện Ninh Phước 45 công trình, dự án với diện tích 939,91 ha; huyện Thuận Nam 34 công trình, dự án với diện tích 1.904,76 ha; huyện Ninh Sơn 37 công trình, dự án với diện tích 1.529,43 ha và huyện Bác Ái 27 công trình, dự án với diện tích 341 ha.

Trên cơ sở danh mục các công trình, dự án đã được thông qua, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh có trách nhiệm đối với dự án thu hồi đất lúa có diện tích từ 10 ha trở lên, khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích, UBND tỉnh báo cáo lại HĐND tỉnh biết, giám sát theo quy định. Đối với dự án thu hồi đất rừng tự nhiên, khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, thống nhất để làm căn cứ thu hồi theo quy định Luật Đất đai. Trong trường hợp cần thiết có phát sinh các công trình, dự án phải thu hồi đất ngoài danh mục kể trên, UBND tỉnh báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét thống nhất để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.

Nghị quyết còn nêu rõ, trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật; trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất tại kỳ họp giữa năm. Việc thực hiện rà soát để điều chỉnh, bổ sung đảm bảo theo quy định Luật Đất đai và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 478-TB/TU ngày 15-11-2018, đảm bảo theo tiêu chí có vốn được ghi trong năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, đưa ra khỏi doanh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019 đối với các dự án chưa có khả năng bố trí được nguồn lực để thực hiện, chưa đủ hồ sơ pháp lý làm thủ tục thu hồi đất và các dự án đã đưa vào thu hồi đất nhưng chưa thực hiện, kéo dài trên 3 năm.

Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 được tổ chức công bố công khai tại UBND các xã, phường, thị trấn có công trình, dự án thu hồi để người dân theo dõi, giám sát và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.