Nâng cao công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Năm 2018, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh tăng về số vụ/bị can so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 44 vụ/8 bị can), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Trong năm, VKSND hai cấp đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt yêu cầu “Nâng cao chất lượng công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra” và “Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”. Trong đó, tập trung kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; án dân sự, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự được nâng cao. Lãnh đạo, kiểm sát viên hai cấp đã đề cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện đầy đủ quyền năng của ngành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các biện pháp nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các viện kiểm sát cấp huyện về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp kiểm sát 651 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết 575 tin, đạt 88,33%. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND hai cấp thụ lý 441 vụ/600 bị can đã giải quyết 351 vụ/505 bị can. Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy định pháp luật. Trong năm, đã thụ lý giải quyết 302 vụ/491 bị can, đã giải quyết 276 vụ/440 bị can, trong đó truy tố 270 vụ/421 bị can, đạt 97,83%, vượt 2,83% so với chỉ tiêu được giao. Việc kiểm sát định kỳ các nhà tạm giữ, trại tạm giam và công tác thi hành án hình sự, dân sự được thực hiện tốt. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, hành chính và các việc khác theo quy định pháp luật được chú trọng và nâng cao về chất lượng; công tác kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm thực hiện, đã giải quyết 11/11 đơn thư (đạt 100%) thuộc thẩm quyền.

Công tác phối hợp liên ngành giữa VKSND với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh thông qua việc ban hành các Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự; trong tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện hiệu quả. Năm 2018, VKSND hai cấp đã phối hợp với Tòa án Nhân dân tổ chức 58 phiên tòa xét xử lưu động và 21 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Năm 2019, VKSND hai cấp tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Nhà nước về công tác tư pháp; triển khai có hiệu quả các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ngành. Tiếp tục làm tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát, nhằm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm nâng cao trách nhiệm của cán bộ kiểm sát viên, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; xem nội dung kiểm sát trong các vụ việc dân sự, hành chính là nhiệm vụ quan trọng; ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Đổi mới và nâng cao chất lượng kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót, tồn tại trong hoạt động tư pháp để kiến nghị, kháng nghị khắc phục… Phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác xây dựng ngành gắn với công tác xây dựng Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.