Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

(NTO) Thực hiện chủ trương về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong thời gian qua, tỉnh ta đã chỉ đạo triển khai thực hiện khá đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, qua đó đã tạo những chuyển biến tích cực trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Trong năm 2018, cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh ta đã đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở phân tích kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhóm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ và các Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã chú trọng việc tổ chức và đổi mới công tác gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng theo chuyên đề, theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua đó giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án Năng lượng điện mặt trời BP Solar, xã Phước Hữu (Ninh Phước).

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động cung cấp nhiều thông tin quy định mới liên quan đến các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách đất đai, các chương trình, kế hoạch triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp với Công ty CP Misa tiếp tục hỗ trợ tặng miễn phí phần mềm kế toán cho 73 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiêp được tặng phần mềm lên 312 doanh nghiệp, với tổng giá trị trên 920 triệu đồng. Đồng thời, phát hành trên 500 cuốn tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp, nhằm cung cấp những thông tin cơ bản khi thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia khởi nghiệp. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó trọng tâm là tiếp tục rà soát, sửa đối bổ sung, đơn giản hóa các thủ tục liên quan lĩnh vực đầu tư, đăng ký doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính nhất là thủ tục về thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

Ông Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 2018, đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư 173 hồ sơ dự án; tiếp nhận giải quyết 2.416 hồ sơ đăng ký kinh doanh, đã giải quyết sớm và đúng hẹn 99,61% hồ sơ. Việc giải quyết các thủ tục hành chính từng bước được cải thiện, rút ngắn thời gian so với trước đây, nhất là trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thời gian cấp đăng ký doanh nghiệp bình quân là 1,25 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định (3 ngày). Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao.

Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư năm 2018 có chuyển biến tích cực, đến nay tỉnh đã ra quyết định chủ trương đầu tư cho 59 dự án với tổng vốn 42.926,4 tỷ đồng, tăng 51,2% số dự án và 124% tổng vốn so với cùng kỳ, chấp thuận chủ trương về địa điểm 25 dự án với tổng vốn đăng ký 23.817 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; kết quả thu hút FDI trong 9 tháng năm 2018 của tỉnh đứng thứ 7 trong cả nước. Các nhóm ngành đột phá, trụ cột, nhất là năng lượng tái tạo, du 1ịch chất lượng cao, kinh doanh bất động sản được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đăng ký. Cùng với những chuyển biến tích cực trong môi trường đầu tư, trong năm 2018 đã có 423 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn 9.029 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh đến nay lên 2.884 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cuối năm 2017. Trong năm đã có 95 doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn điều lệ trên 255 tỷ đồng (tăng 10,4%), có 61 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 63,9% so cùng kỳ.

Nhằm phát huy hiệu quả trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trong thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thực hiện các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đăng ký đầu tư, kinh doanh gắn với trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các dự án và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.