Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn ma túy, mại dâm

(NTO) Trong thời gian qua, công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội (TNXH) ma tuý, mại dâm (MT-MD) tạo được sự chuyển biến tích cực do có sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể đã xây dựng các giải pháp đồng bộ trong đấu tranh với các loại TNXH, nhất là đối với tệ nạn MT-MD trên địa bàn các khu dân cư. Qua đó kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn MT-MD, góp phần thiết thực vào phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có MT-MD theo chương trình hành động của Chính phủ, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo được bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức trong công tác phòng chống tệ nạn MT-MD của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân. Thông qua việc xây dựng xã, phường lành mạnh đã giúp các cơ quan chức năng nắm bắt địa bàn, hoạt động của các đối tượng. Đồng thời lập kế hoạch đấu tranh, triệt phá ổ nhóm, tụ điểm, đường dây tội phạm MT-MD, buôn bán phụ nữ, trẻ em; ngăn chặn không để phát sinh tăng mới người nghiện MT, người hoạt động MD ở xã, phường. Công tác tuyên truyền được duy trì thực hiện từ các sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức đa dạng, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực đã thu hút người dân quan tâm và cùng tham gia mạnh dạn cung cấp, tố cáo các hành vi vi phạm liên quan đến tệ nạn MT-MD tới các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và triệt phá. Các huyện, thành phố đã tổ chức hàng trăm lượt về công tác phòng, chống tệ nạn MT-MD tại các khu dân cư trọng điểm, khu vực thường xảy ra tệ nạn MT-MD và tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp dân tại các tổ, khu phố và trên loa đài vào ngày cuối tuần; thực hiện lắp đặt một số panô, áp phích, tờ rơi tuyên truyền trực quan về tác hại của tệ nạn MT-MD …thu hút nhiều lượt người dân tham gia. Từ sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên tình tình TNXH, nhất là tệ nạn MT-MD từng bước được kiềm chế. Tính đến đầu năm 2018, toàn tỉnh có 14/65 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí lành mạnh, cụ thể: Huyện Bác Ái có 7/9 xã; Thuận Nam có 1/8 xã; Ninh Hải có 2/9 xã; Thuận Bắc có 4/6 xã. Qua phân loại, có 19 xã, phường, thị trấn có MT không có MD; 1 xã, phường, thị trấn có MD không có MT; 31 xã, phường, thị trấn vừa có MT và MD; 14 xã, phường, thị trấn không có MT-MD.

Phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) đẩy mạnh công tác
tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.

Mục tiêu năm 2018, tỉnh đặt ra duy trì, giữ vững 14 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn MT-MD và phấn đấu công nhận mới 2 xã, phường làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn MT-MD. Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không TNXH góp phần tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác phòng chống TNXH trên địa bàn tỉnh. Để hoàn thành những mục tiêu trên, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình thực hiện đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức truyền thông đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu, yêu cầu thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng khác nhau về công tác phòng, chống MT-MD, cai nghiện MT và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống MT-MD, cai nghiện MT trên địa bàn tỉnh. Các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, đi vào từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về phòng chống MT-MD. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNXH. Thực hiện lồng ghép các chương trình phát triển KT-XH với công tác phòng, chống TNXH để ngăn chặn, kiềm chế tệ nạn phát sinh mới. Các lực lượng chức năng tăng cường mở các đợt tấn công bài trừ tệ nạn MT-MD trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn MT-MD với chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động sức mạnh cộng đồng tham gia phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi TNXH. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn dành cho thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện để nâng cao năng lực trong việc tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện MT cai nghiện, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng.