Tin tổng hợp

* Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng địa phương, năm 2023, tỉnh đã bố trí 237,71 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 171,83 tỷ đồng thực hiện 66 công trình và cho 1 dự án thành phần; vốn sự nghiệp 65,88 tỷ đồng bố trí cho 10 dự án thành phần. Nhờ giải ngân và triển khai thực hiện có hiệu quả, nguồn vốn đã góp phần đưa 2/7 huyện, thành phố đạt chuẩn huyện NTM; 32 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 81 thôn đạt chuẩn thôn NTM, trong đó có 10 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 96,9%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 99,7%...

Cơ sở hạ tầng huyện nông thôn mới Ninh Hải. Ảnh: Văn Nỷ

* Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tỉnh đã bố trí 404,78 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 176,019 tỷ đồng để triển khai thực hiện 70 công trình, bố trí cho 1 dự án thành phần và vốn sự nghiệp 228, 763 triệu đồng bố trí cho 10 dự án thành phần. Nguồn vốn đã góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 4,21%, giảm 1,72% so năm 2022; thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2022 là 29,2 triệu đồng/năm lên 32,4 triệu đồng/năm năm 2023.