Thuận Nam huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Thuận Nam đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bước đầu đã huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo đó hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất phát huy có hiệu quả, từng bước thay đổi bộ mặt đời sống ở nông thôn. Đến Thuận Nam vào những ngày này, chúng tôi ghi nhận sự khẩn trương của các ngành, các cấp và các địa phương cơ sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Người dân tham gia trồng hoa, cây xanh trên “Tuyến đường nông thôn kiểu mẫu” thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam . Ảnh: H.Lâm

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, từ đầu năm đến nay, ngoài nguồn vốn trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM được phân bổ 6,576 tỷ đồng, các địa phương trong huyện đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng. Các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn được các xã tập trung xây dựng mới với chiều dài 3,17 km/3,688 tỷ đồng, cụ thể có 2,3 km đường tại xã Phước Dinh, 0,77 km ở xã Phước Hà và 0,85 km thuộc xã Nhị Hà. Ngoài ra còn có các công trình như: Sửa chữa nhà văn hóa xã Phước Nam, Trung tâm Văn hóa xã Phước Ninh và trụ sở thôn Nhị Hà 1 (xã Nhị Hà); xây dựng Trường TH Lạc Tiến, xã Phước Minh (6 phòng), Trường Mẫu giáo xã Phước Ninh và xây mới nhà làm việc công an xã của các xã Nhị Hà, Phước Hà, Phước Ninh, Phước Diêm và Phước Minh ….Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục và các công trình phục vụ dân sinh bước đầu phát huy hiệu quả phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân.

 

Cà Ná (Thuận Nam) thu hút đông đảo du khách đến tham quan qua đó đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh xây dựng các công trình hạ tầng, từ nguồn vốn sự nghiệp, Thuận Nam chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể các xã tập trung triển khai cho nhân dân các mô hình sản xuất như: chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, hỗ trợ tưới nước tiết kiệm, chăn nuôi bò sinh sản…Riêng mô hình tưới nước tiết kiệm (trồng cỏ, táo, măng tây, bưởi) được tổ chức triển khai thực hiện, đến nay đã có xã Phước Ninh nhân rộng với diện tích 23 ha/49 hộ dân, xã Phước Dinh nhân rộng lên gần 50 ha/122 hộ; Phước Nam nhân rộng trên 6 ha/20 hộ ….

Nhìn chung, thực hiện chương trình xây dựng NTM, công tác tổ chức sản xuất của Thuận Nam có chuyển biến tốt hơn; nhiều mô hình sản xuất, mô hình sinh kế mới được triển khai nhân rộng và phát huy hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình cho người dân. Đặc biệt là hạ tầng nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư hoàn chỉnh đã đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng cải thiện; góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM. Từ tiền đề đó, để đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến cuối năm 2019, huyện Thuận Nam đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Theo đó, đối với các xã Cà Ná, Phước Nam và Phước Diêm đã được công nhận đạt chuẩn NTM tuần tự các năm 2015, 2016 và 2018, BCĐ huyện, Ban quản lý xây dựng NTM các xã trên tiếp tục chỉ đạo và có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2017-2020, nhất là các tiêu chí có thay đổi về nội dung, chất lượng như: Thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường…

Đồng chí Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: “Điểm nhấn trong xây dựng NTM năm nay của Thuận Nam là có xã Phước Ninh đăng ký đạt chuẩn năm 2019. Do không có hỗ trợ từ trên nên huyện tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho xã, phân công các cơ quan hỗ trợ xã và phụ trách tiêu chí chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã hoàn thành các tiêu chí phấn đấu”. Hiện nay Phước Ninh đã đạt 14 tiêu chí, để hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm, yêu cầu đặt ra là xã phải bảo đảm nâng cao chất lượng các tiêu chí này, đồng thời phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí: 2, 5, 10, 11 và 19. Các xã còn lại như Phước Dinh phấn đấu thực hiện đạt thêm 4 tiêu chí (để đạt 16 tiêu chí), Phước Minh thêm 3 tiêu chí (để đạt 16 tiêu chí), Nhị Hà thêm 2 tiêu chí (để đạt 15 tiêu chí) và Phước Hà thêm 1 tiêu chí (để đạt 13 tiêu chí).

Theo đồng chí Diệp Minh Xuân, từ nay đến cuối năm, Thuận Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp xây dựng NTM, trọng tâm là nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò chủ thể của mình. Qua đó huy động người dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng hạ tầng, chủ động lựa chọn mô hình sản xuất mới, hiệu quả; tham gia các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt các tiêu chí môi trường, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.