Thuận Bắc Phát động thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 25-4, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Thời gian qua, Chương trình xây dựng NTM được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả. Hiện nay, 6/6 xã đã đạt về tiêu chí quy hoạch; gần 9km đường giao thông liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa; 13km kênh mương cấp 2,3 được kiên cố hóa. Huyện đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2 xã đạt chuẩn NTM (Công Hải và Bắc Phong), số tiêu chí đạt bình quân 11,67 tiêu chí/xã.

Các đơn vị tham gia ký kết thi đua. Ảnh: M.Khai

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện các biện pháp để đạt kế hoạch đề ra. Tập trung huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn đầu tư, lồng ghép thực hiện các dự án, chương trình trên địa bàn. Chú trọng cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Củng cố hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể để huy động sức mạnh toàn dân cùng tham gia. Mục tiêu đến năm 2020, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí của 2 xã đạt chuẩn, phấn đấu xã Lợi Hải đạt chuẩn NTM; nâng số tiêu chí bình quân lên 16,33/xã; thu nhập bình quân đạt 29,42 triệu đồng/năm/người; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 4-5%.