Bước chuyển trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Thuận Nam

(NTO) Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Thuận Nam dần đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương.

Từ thực tiễn qua gần 2 năm triển khai, để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào nền nếp, Huyện ủy Thuận Nam đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Đến nay, việc quán triệt, học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức nghiêm túc với nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng về nội dung, phương pháp truyền đạt; tỷ lệ ĐV tham gia học tập đạt bình quân 95%. Công tác tuyên truyền nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW được duy trì thường xuyên thông qua các buổi chào cờ hàng tháng tại Trung tâm hành chính huyện, hàng tuần tại các xã và trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể định kỳ hàng tháng với nhiều hình thức sinh động. Nhờ đó, CB, ĐV, công chức, viên chức trong toàn huyện đã nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo Bác, từ đó lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được phân công để xây dựng bản đăng ký và bản cam kết “làm theo” cho tập thể chi, đảng bộ và mỗi cá nhân.

 Trường THCS Dân tộc bán trú Phước Hà đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt- học tốt. Ảnh: Sơn Ngọc

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các đảng bộ xã, chi bộ khối cơ quan, đoàn thể trước khi quán triệt, triển khai các chuyên đề “học tập và làm theo Bác” phải xây dựng kế hoạch học tập, nội dung chương trình thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác hằng năm, hằng tháng, với phong trào thi đua. Sau học tập, các chi, đảng bộ đều tổ chức cho ĐV nghiên cứu, liên hệ chức trách, nhiệm vụ được giao, ký cam kết thực hiện. Đài Truyền thanh huyện và ngành văn hóa tích cực tuyên truyền bằng các bài viết về các gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học căn cứ vào nội dung hướng dẫn đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh. Đoàn Thanh niên đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các phong trào Đoàn, Hội, Đội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tích cực tổ chức, triển khai và vận động hội viên và nhân dân học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực. Cụ thể là thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo; đồng thời làm tốt công tác hòa giải, giữ gìn đoàn kết thôn, xóm, giữ gìn an ninh trật tự nông thôn…

Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Thuận Nam là cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã xác định rõ quyết tâm chính trị của cấp uỷ, của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu đối với việc khắc phục những hạn chế, vướng mắc được chỉ ra thông qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII), tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc và những bức xúc của nhân dân. Trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý, điều hành sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chặt chẽ, quyết liệt; kịp thời giải quyết các khoản hỗ trợ chống hạn, khắc phục hậu quả lũ lụt; chăm lo giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội; tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành sửa chữa 145 căn nhà cho hộ nghèo xã Phước Hà, lắp đặt hệ thống dẫn nước sinh hoạt cho nhân dân một số vùng khó khăn. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, thắc mắc của nhân dân; các kiến nghị của nhân dân xã Phước Minh về tiếp tục bồi thường hỗ trợ nhiễm mặn... Bên cạnh đó Huyện ủy, UBND huyện cũng trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương như Phước Nam, Phước Ninh, Phước Diêm và Cà Ná giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý rác thải, bồi thường nhiễm mặn và những thiếu sót trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Huyện Thuận Nam trên đường phát triển. Ảnh: Văn Miên

Nhằm kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chú trọng giới thiệu, nhân rộng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều rà soát, bình chọn và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng từ 3 đến 5 tập thể, cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy Thuận Nam nhìn nhận: Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã mang lại tác động nhất định trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CB, ĐV, các tầng lớp nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện về cả lời nói, hành động và việc làm. Phát huy tinh thần tích cực, chủ động trong đổi mới nội dung, phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả, Đảng bộ huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo Bác” năm 2018. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho CB, ĐV, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng tác phong, phong cách theo quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh. Duy trì việc đưa nội dung rà soát việc khắc phục hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII) nhằm tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy đảng các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cấp mình; đẩy mạnh việc nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay, gương “Người tốt, việc tốt” trong và ngoài đơn vị.