Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

(NTO) Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các ban đảng thuộc Tỉnh uỷ, các đảng đoàn, ban cán sự đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ như: Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức đảng; mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) để chi bộ theo dõi và làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị; chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc. Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình. Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm Quyết định 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh uỷ tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, tự chuyển hoá” trong nội bội.