Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

(NTO) Trong 2 ngày 18 và 19-12, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn.

Các đại biểu được tiếp thu 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20 về “Công tác dân số trong tình hình mới” và Quyết định số 99 ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư Trung ương về “Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”…