Ninh Phước: Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ

(NTO) Là huyện thuần nông, Ninh Phước có dân số khoảng 132.000 người, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 49,57%. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số (67,06%), còn lại là dân tộc thiểu số, đông nhất là dân tộc Chăm (chiếm 30,6%). Do đặc điểm trên, Huyện ủy Ninh Phước luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ (PN) và bình đẳng giới, đặc biệt là chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động số 140-CTr/TU ngày 30-11-2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2007-2017”, vai trò, vị trí của PN trong xã hội tiếp tục được khẳng định. Các tầng lớp PN trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần, kiệm trong lao động sản xuất và sáng tạo trong mọi hoạt động. Ban Vì sự tiến bộ PN và các ngành chức năng của huyện, các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp PN huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến PN. Hội Liên hiệp PN các cấp tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất, chuẩn mực người PN thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng dẫn kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe PN-trẻ em; phòng chống các tệ nạn xã hội, những kiến thức giới-bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Hội PN còn chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, Đồn Biên phòng 416 mở 8 lớp xóa mù chữ cho 120 PN (từ 35-40 tuổi), tặng quần áo, dụng cụ học tập cho các em học sinh nữ nghèo hiếu học.

Nhờ các cấp chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp, công tác hỗ trợ PN phát triển kinh tế gia đình thường xuyên được quan tâm bằng nhiều hoạt động như hỗ trợ vay vốn, chỉ đạo xây dựng các tổ, nhóm PN tình thương tiết kiệm, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Qua đó đã tạo điều kiện trên 90% PN nghèo vay vốn sản xuất, giúp từ 10-15% PN nghèo làm chủ hộ thoát nghèo hằng năm. Ban Vì sự tiến bộ PN phối hợp Hội Liên hiệp PN, các cơ sở dạy nghề tổ chức mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 2.300 lao động, giới thiệu việc làm cho 5.803 lao động nữ; ngoài ra đã giới thiệu 5 lao động nữ đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Các cấp Hội PN còn tích cực phát động phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và triển khai sâu rộng đến tận thôn, khu phố. Ngoài duy trì hoạt động nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) PN, Hội đã thành lập mới nhiều CLB PN hoạt động có hiệu quả như: CLB PN tham chính, CLB PN cao tuổi (Phước Thuận), CLB Bạn kể (Phước Hải), góp phần cùng toàn huyện hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,31% (năm 2007) xuống còn 1% (năm 2016); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 21,84% xuống còn 14,15%.

Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, công tác cán bộ (CB) nữ luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm; số lượng CB nữ đưa vào quy hoạch được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị tham gia công tác lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể đều tăng. Cụ thể có 19 nữ đảm nhận trọng trách trưởng, phó phòng, ban, ngành và đoàn thể huyện (chiếm tỷ lệ 27,94%); 25 nữ là Hiệu trưởng, 42 nữ là Hiệu phó các trường; 9 nữ là CB lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn (16,67%). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, CB nữ tham gia cấp ủy huyện có 10 người (25,6%), cấp ủy xã, thị trấn có 23 người (18,7%); tham gia HĐND cấp huyện có 8 đại biểu nữ (23,5%) và cấp xã, thị trấn có 66 đại biểu nữ (24,4%). Số đảng viên (ĐV) nữ phát triển mới cũng tăng lên qua từng nhiệm kỳ, chẳng hạn nhiệm kỳ 2005-2010 chiếm tỷ lệ 48% ĐV mới kết nạp là nữ, nhiệm kỳ 2011-2015 con số ấy là 54,2%. Công tác xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp PN ngày càng trong sạch, vững mạnh được Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua 2 kỳ đại hội (2011-2016 và 2016-2021), nhân sự tham gia Ban Chấp hành các cấp hội bảo đảm về tiêu chuẩn và số lượng; Hội Liên hiệp PN huyện giữ vững danh hiệu xuất sắc nhiều năm liền, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PN thời gian đến, Huyện ủy Ninh Phước đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó trọng tâm là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), chương trình hành động số 140-CTr/TU của Tỉnh ủy. Theo đó, chỉ đạo UBND huyện nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ PN; đẩy mạnh phong trào “PN tích cực học tập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; chăm lo, bồi dưỡng, phát triển tài năng nữ và gắn quy hoạch, đào tạo với đề bạt, sử dụng CB nữ; nâng cao tỷ lệ CB lãnh đạo, quản lý là nữ trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.