Công ty Bảo Việt Ninh Thuận: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Công ty Bảo Việt Ninh Thuận là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lĩnh vực phi nhân thọ. Chi bộ có 15 đảng viên, chiếm tỷ lệ 75% trong tổng số CBVC toàn cơ quan (20 CBVC), đảng viên có trình độ cử nhân trở lên chiếm 86,66% tổng số đảng viên của chi bộ.

Thời gian qua, Cấp ủy chi bộ Công ty Bảo Việt Ninh Thuận đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và người lao động trong công ty; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, phù hợp với công việc; lấy kết quả thực hiện đăng ký làm nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cuối năm lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên.

 
Cán bộ Công ty Bảo Việt Ninh Thuận hướng dẫn khách hàng làm thủ tục. Ảnh: Văn Miên

Cấp ủy lãnh đạo toàn công ty thực hiện đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBVC như thực hiện nếp sống văn minh trong doanh nghiệp và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của công ty: Khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết các yêu cầu của khách hàng có trách nhiệm hướng dẫn, công khai quy trình thực hiện đã được ban hành, giải quyết công việc đúng luật và đảm bảo thời gian quy định, có hành vi, thái độ ứng xử lịch sự, niềm nở, tận tình chu đáo, trường hợp công việc cần kéo dài thời gian quy định phải thông báo rõ lý do cho lãnh đạo công ty và khách hàng biết. Tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà cho khách hàng; phải gương mẫu chấp hành và vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước của địa phương nơi cư trú. Cách làm này góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong sử dụng chi phí quản lý, chi trả tiền bồi thường.

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh; vị trí và vai trò của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất năng lực, ý thức và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thời gian tới, cấp ủy tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cụ thể tập trung vào một số nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể trên từng lĩnh vực và cương vị công tác, trong cuộc sống hàng ngày của bản thân và gia đình. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu công ty để cán bộ, đảng viên và người lao động noi theo. Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát hơn nữa với tình hình nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị trong từng giai đoạn: gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, với nhiệm vụ phát triển kinh doanh của công ty. Đưa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm điểm cuối năm của tổ chức Đảng, đảng viên và người lao động là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng trong 6 tháng và cả năm. Khắc phục bệnh hình thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với đảng viên để phát hiện, uốn nắn kịp thời những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt; chú trọng phát hiện, biểu dương khen thưởng, cổ vũ nhân rộng cá nhân gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện NQTW4 về xây dựng Đảng.