Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh Đại hội lần thứ I

(NTO) Ngày 24-5, Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Sau một năm đi vào hoạt động, Hội đồng Chức sắc lâm thời Chăm Bà La Môn tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức các Ban phong tục; vận động tín đồ tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội đồng tiếp tục vận động các chức sắc, chức việc và tín đồ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, xóa bỏ và bài trừ các hủ tục lạc hậu… Đại hội đã bầu Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh gồm 27 thành viên. Cả sư Trượng Định được bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh.