Hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày 18/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các Nghị định: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương.

Dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm 3 chương, 32 điều. Nghị định quy định chi tiết các nội dung liên quan đến việc bồi thường về đất ở, đất khác trong thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống; bồi thường về đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở; bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất còn lại; hỗ trợ, bố trí tái định cư; bố trí kinh phí và chi trả bồi thường hỗ trợ, tái định cư…

Dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, gồm 5 chương, 68 điều. Nghị định quy định chi tiết các nội dung: Điều tra cơ bản về đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quốc gia về đất đai...

 Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ninh Thuận.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai gồm 10 chương, 112 điều. Dự thảo quy định về tổ chức dịch vụ công về đất đai, trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, điều kiện của tổ chức tư vấn lập quy hoạch; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng-an ninh; thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự thảo nghị định đối với việc thống nhất, đồng bộ trong triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024. Dự thảo các nghị định đã được tổ chức họp nhiều lần để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan và địa phương. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, sau hội nghị này, căn cứ vào ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan được Chính phủ giao soạn thảo cần tập trung rà soát, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành đúng thời gian, bảo đảm kịp thời hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 khi luật có hiệu lực thi hành.