Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa I năm 2024

Ngày 13/6, Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa I năm 2024 cho 76 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 6 tuần, các học viên được trang bị, cập nhật những kiến chung, cơ bản về hành chính nhà nước và các kỹ năng tương ứng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ngoài ra, các học viên còn đi nghiên cứu thực tế để hoàn thành chương trình khóa học.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định phân công nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.