Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bác Ái

Sáng ngày 6/6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức (CC,VC) và hợp đồng lao động trên địa bàn từ năm 2020 - 2023.

Hàng năm trên cơ sở quyết định giao chỉ tiêu biên chế của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế đến các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và ngành giáo dục theo số lượng quy định. Qua đó đã kịp thời quản lý số lượng biên chế đang sử dụng tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời có kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng số lượng biên chế còn thiếu theo vị trí việc làm của từng đơn vị; kịp thời bố trí số lượng người làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, CCVC kịp thời, rút ngắn thời gian theo quy định.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Bác Ái.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Bác Ái đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế CCVC và hợp đồng lao động trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp về tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC đủ năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hằng năm của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục sắp xếp hợp lý, đảm bảo cơ cấu, trình độ phù hợp với vị trí việc làm đối với đội ngũ giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện.