Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

Giai đoạn 2021-2024, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) được đẩy mạnh, phát triển có trọng tâm, trọng điểm, thực sự đi vào sản xuất và đời sống. KH&CN gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi mô hình kinh tế của tỉnh.

Để nâng cao tỷ lệ đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng chung của tỉnh, trong giai đoạn này, Sở KH&CN đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN và theo đó đã thiết lập, ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, làm nền tảng cho chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Đến nay, về cơ bản, hệ thống các văn bản quy định về các cơ chế đặt hàng, tuyển chọn, khoán kinh phí, chính sách hỗ trợ DN... từng bước được hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định.

Dây chuyền sản xuất nha đam của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt. Ảnh: V.Miên

Từ năm 2021 đến tháng 4/2024, ngành KH&CN triển khai mới 2 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, với tổng kinh phí là 12,5 tỷ đồng; 32 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, với tổng số kinh phí 53,8 tỷ đồng. Các nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu khoa học để đề xuất tham mưu ban hành các cơ chế chính sách về kinh tế, văn hóa; nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai; bảo vệ môi trường; quản lý đô thị; bảo vệ sức khỏe nhân dân; nghiên cứu tạo ra và đưa các quy trình, giải pháp sản xuất tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các DN về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ; bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp; tham gia hội chợ công nghệ; đổi mới và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia; trong đó, có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng phục vụ hiệu quả cho hoạt động đầu tư phát triển, giải quyết nhiều vấn đề trọng điểm, làm cơ sở khoa học cho nhiều quyết sách lớn của tỉnh.

Hoạt động KH&CN ở cấp cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Một số DN trên địa bàn tỉnh như: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, Trang trại Nắng và Gió, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố... đã đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chuyển giao khoa học, kỹ thuật nâng cao năng suất đàn bò thịt; sản xuất, chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh cho gia súc; thâm canh cây trồng theo hướng hữu cơ, sản xuất ốc hương thương phẩm...

Trang trại Nắng và Gió ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất dưa lưới. Ảnh: Văn Nỷ

Theo đánh giá của Sở KH&CN, giai đoạn 2021-2024 hoạt động KH&CN mang lại kết quả nhất định. Công tác phát triển, ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Các chương trình nhiệm vụ KH&CN tập trung vào nghiên cứu ứng dụng bám sát thực tiễn quản lý ngành và địa phương, góp phần giải quyết được một số vấn đề cấp thiết phát sinh trong thực tiễn. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ sản xuất tiên tiến đã được triển khai, nhân rộng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh về chất lượng sản phẩm hàng hóa, trình độ công nghệ cho DN; từng bước hoàn thiện một số quy định, chính sách phát triển KH&CN; một số giải pháp chủ yếu để huy động nguồn lực đã được Sở KH&CN chủ động tham mưu UBND tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian tới, Sở KH&CN tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể, đồng bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức ứng dụng, làm chủ và cải tiến công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sạch, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển DN trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đạt mức 44-45% trong tăng trưởng GRDP của tỉnh; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hằng năm 10-11%.