Sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024

Ngày 16/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 (CVĐ 50).

Trong 5 năm qua, CVĐ 50 trong LLVT tỉnh đã được cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt các mục tiêu cuộc vận động. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), duy trì tốt hệ số kỹ thuật các loại trang bị phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các hoạt động thường xuyên khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, VKTBKT và an toàn giao thông.

Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Trong giai đoạn 2025-2029, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong LLVT nâng cao nhận thức về nội dung, mục tiêu, yêu cầu CVĐ 50. Quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng, chủng loại và đồng bộ trang bị kỹ thuật, thường xuyên tổ chức huấn luyện kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn; khai thác và sử dụng có hiệu quả các loại VKTBKT. Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ vào sửa chữa trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật.

Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 7 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2020-2024.