Thông báo: Lấy ý kiến về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã có thành tích công tác từ năm 2010 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 42 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 7/5/2024) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.