Cử tri 5 phường ủng hộ cao việc sắp xếp lại đơn vị hành chính

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Ninh Thuận gửi Bộ Nội vụ theo đúng quy định.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6766/BNV-CQĐP ngày 20/11/2023 và Công văn số 579/BNV-CQĐP ngày 1/2/2024; UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã chỉ đạo UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm lập danh sách cử tri từ ngày 1/3/2024 để phục vụ lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh.

Ngày 13/4/2024 (44 ngày kể từ ngày lập danh sách cử tri, UBND các phường Mỹ Hương, Kinh Dinh, Tấn Tài, Thanh Sơn, Phủ Hà (địa phương chịu tác động của việc sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025) thuộc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 và Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ.

Cử tri phường Mỹ Hương ủng hộ cao việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Văn Nỷ

Kết quả, có 30.488/31.185 cử tri tại 5 phường ủng hộ Đề án, đạt 97,765%; 696/31.185 cử tri không đồng ý, chiếm 2,232%; 1 cử tri có ý kiến khác, chiếm 0,003%.

Trong đó, đối với cử tri chịu tác động khi sắp xếp phường Kinh Dinh, phường Mỹ Hương, phường Tấn Tài thành phường Kinh Dinh, có 15.431/15.789 cử tri ủng hộ Đề án, đạt 97,733%; có 358 cử tri không đồng ý, chiếm 2,267%.

Đối với cử tri chịu tác động khi sắp xếp phường Phủ Hà, phường Thanh Sơn thành phường Phủ Hà, có 15.057/15.396 cử tri ủng hộ Đề án, đạt 97,798%; 338/15.396 cử tri không đồng ý, chiếm 2,195%; 1 cử tri có ý kiến khác, chiếm 0,007%.