Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (gọi tắt bài viết của Tổng Bí thư).

Ngày 27/2/2024, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 277-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

Theo đó, việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp Ngày thành lập Đảng 3/2 hằng năm, đặc biệt hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 ngày Ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...; triển khai sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước. Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải bảo đảm đầy đủ, sâu sắc, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, trong tháng 4/2024, phải hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư đến các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Phát hành tài liệu hỏi - đáp về nội dung bài viết; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi về chủ đề, nội dung bài viết và xây dựng các phóng sự tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi của bài viết, như: Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945). Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân: Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam; lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ; Chiến tranh một phía (1954-1960); Chiến tranh đặc biệt (1961-1965); Chiến tranh cục bộ (1965-1968); Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1975) và chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Hiệp định Pari được ký kết (tháng 1/1973), buộc đế quốc Mỹ và quân chư hầu phải rút quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tiến lên tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là thắng lợi vang dội của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng ta lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy.

Tập trung nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng. Việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Nhận thức rõ bối cảnh tình hình thế giới, trong nước để đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được, đặc biệt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Để tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả kế hoạch đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sớm ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và các nghị quyết, kết luận khác của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo đưa nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị ở trung tâm chính trị cấp huyện. Chỉ đạo trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh các huyện, thành phố và trạm truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư, chú trọng tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội. Có hình thức khuyến khích hoạt động nghiên cứu làm rõ hơn truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của đảng bộ địa phương; đường lối lãnh đạo của Đảng, phương thức cầm quyền của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh, yêu cầu công cuộc đổi mới hiện nay. Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử cách mạng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Biên soạn, phát hành tài liệu hỏi - đáp nội dung bài viết của Tổng Bí thư và truyền thống cách mạng của Đảng bộ tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên bản tin thông báo nội bộ hằng tháng (tài liệu phục vụ cho sinh hoạt chi bộ); đồng thời hướng dẫn cập nhập bài viết của Tổng Bí thư vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, lịch sử Đảng tại trung tâm chính trị cấp huyện. Theo dõi, đôn đốc báo cáo kết quả tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư trong toàn tỉnh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban cán sự UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư; chú trọng tuyên truyền trên các ứng dựng nền tảng mạng xã hội; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

Các đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đơn vị ngành dọc và đơn vị chức năng tổ chức hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm văn hóa, nghệ thuật,... tuyên truyền về Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về truyền thống vẻ vang của Đảng. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào hướng dẫn của trung ương, chỉ đạo cập nhật, đưa các nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào chương trình môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống các trường đào tạo nghề, trong bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên... Trường Chính trị tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm tiếp tục làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về nội dung bài viết của Tổng Bí thư; chủ trì cập nhập nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào chương trình giáo dục lịch sử Đảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cuộc thi... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong thế hệ trẻ về nội dung bài viết của Tổng Bí thư và truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, chú trọng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng các hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục, xã luận, nghiên cứu về nội dung bài viết của Tổng Bí thư; tiếp tục các chuyên mục về lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ, giới thiệu vùng đất, con người Ninh Thuận; nhấn mạnh thành tựu 94 năm qua của nhân dân ta, đặc biệt gần 40 năm đổi mới đất nước, hơn 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận, nhằm tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.