Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ CĐS tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2023, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung triển khai và đạt được kết quả quan trọng; có 13/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức số, kỹ năng số được quan tâm, triển khai thường xuyên, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Hầu hết cơ quan, đơn vị đều thành lập BCĐ CĐS và ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện. Công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành được quan tâm đẩy mạnh. Việc số hóa quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong hoạt động quản lý, điều hành được cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện; tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi, xử lý trên môi trường mạng được nâng lên, nhất là ở cấp huyện và cấp xã; dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin được triển khai thực hiện tốt; 100% xã, phường, thị trấn và thôn/khu phố thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường triển khai. Hệ sinh thái công dân số từng bước được hình thành và phát triển. Tuy vậy, công tác CĐS số trong năm qua còn một số tồn tại, hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo mật dữ liệu, số hóa hồ sơ, tài liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước…; hoạt động thương mại điện tử còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp và người dân tham gia.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh, cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ CĐS và đạt kết quả quan trọng trên các mặt công tác, nhất là về nhận thức, kỹ năng, hạ tầng số, xây dựng CSDL ngành… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nhất là khắc phục các vùng lõm sóng; khai thác, chia sẻ có hiệu quả các CSDL; ưu tiên phát triển kinh tế số. BCĐ, Ban Điều hành CĐS tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch CĐS năm 2024; các cơ quan, đơn vị phải thành lập BCĐ, ban hành kế hoạch CĐS, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện, có sản phẩm, giải pháp CĐS; tăng cường kết nối nội bộ; khai thác tốt CSDL dùng chung; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, hoạt động thương mại điện tử, du lịch thông minh; rà soát cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp CĐS; tranh thủ sự hỗ trợ của đối tác, thu hút đầu tư của xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; nâng cao nhận thức số, kỹ năng số cho người dân.