Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

* Khối HĐND tỉnh

1. Ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

2. Ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 1 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

3. Ông Trần Minh Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

4. Ông Lâm Đông, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 2

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu.

5. Ông Nguyễn Tiến Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu.

6. Bà Pinăng Thị Hốn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

* Khối UBND tỉnh

1. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

2. Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

3. Ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

4. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

5. Ông Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu

6. Ông Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu.

7. Ông Hồ Sĩ Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

8. Ông Trần Hải, Giám đốc Sở Nội vụ:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

9. Ông Lê Quang Cảnh, Chánh Thanh tra tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

10. Ông Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

11. Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

12. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

13. Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 phiếu

14 . Ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

15. Ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

16. Ông Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

17. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

18. Ông Hồ Xuân Ninh, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 29 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu

19. Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu

20. Ông Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công Thương:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu

21. Ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Sở Xây dựng:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu

22. Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 phiếu

23. Bà Pinăng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh:

- Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu