Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 14/3, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” (Chuyên đề 2023); một số nghị quyết, chỉ thị của trung ương và Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Chuyên đề 2023; về vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Đồng thời, quán triệt Chỉ thị số 44 ngày 15/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 36 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kết luận số 49 ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23 ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và các nghị quyết, chỉ thị
của Trung ương, Tỉnh ủy do Đảng ủy Khối tổ chức.

Qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; chủ động vận dụng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận vào thực tiễn công tác, học tập, lao động, sản xuất.