Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; nâng cao năng lực lãnh đạo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng, động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, trọng tâm là triển khai thực hiện các chủ trương lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị hoạt động và cán bộ, ĐV cống hiến, trưởng thành, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp.

Người dân trên địa bàn tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Ảnh: Văn Nỷ

Năm 2023 có ý nghĩa là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Ban Thường vụ Tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Theo đó, chú trọng đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động ĐV và quần chúng nhân dân tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, xây dựng khát vọng đưa Ninh Thuận phát triển, khắc phục khó khăn, thách thức; quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐV, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của trung ương và cấp ủy các cấp; nhất là thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, ĐV, quy định những điều ĐV không được làm; chú trọng biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển ĐV gắn với tăng cường quản lý ĐV.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, ĐV đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tập trung xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, của cán bộ, ĐV và công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý nhà nước được triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.