"Dân vận khéo" góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bài cuối: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Với sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BDVTW về việc tổ chức phong trào thi đua DVK và Kế hoạch số 43-KH/BDVTW của Ban DV Trung ương về tổ chức phong trào thi đua DVK thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2009 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo quy định, tiến độ đề ra. Từ 36 mô hình, điển hình DVK trong giai đoạn 2009-2010, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã xây dựng, đăng ký được 3.195 mô hình, điển hình DVK. Trong đó, có 991 mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế, 1.096 mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, 522 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và 586 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Riêng năm 2022, toàn tỉnh có 419 mô hình DVK đăng ký và triển khai thực hiện; trong đó, có 255 mô hình tập thể và 164 mô hình cá nhân.

Đoàn Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phước Bình (Bác Ái).

Theo đồng chí Nguyễn Anh Đào, Phó Trưởng Ban DV Tỉnh ủy, công tác DV và phong trào thi đua DVK những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay được cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có sự đổi mới trên các lĩnh vực, đã phát huy được sự sáng tạo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, giải pháp sáng tạo và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, huy động được sức dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển KT-XH và giảm nghèo... Tuy vậy, thẳng thắn nhìn nhận, công tác DV và phong trào thi đua DVK trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Hoạt động DV chưa thật sự sâu sát tới từng hộ gia đình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền về thực hiện phong trào thi đua DVK chưa sát sao, thường xuyên và liên tục; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa toàn diện. Một số tổ chức cơ sở Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm. Vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật... Đây là những khó khăn, thách thức tác động đến việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Anh Đào cho biết thêm: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DV và phong trào thi đua DVK, Ban DV Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 2/11/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đẩy mạnh phong trào thi đua DVK trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy, Ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn các địa phương, đơn vị lựa chọn các nội dung xây dựng, đăng ký mô hình DVK phù hợp với các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và thực tế địa phương, đơn vị. Việc xác định triển khai thực hiện phong trào thi đua DVK là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, do các cấp ủy đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, có chiều sâu về nội dung và giải pháp, tập trung giải quyết những việc khó, việc mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương của tỉnh có liên quan đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Về phía Ban DV Tỉnh ủy, thời gian tới sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, thẩm định và đánh giá công nhận các điển hình DVK; nắm bắt tình hình, dư luận xã hội; kiến nghị chính quyền kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác DV các cấp... Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DV trong giai đoạn hiện nay; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua DVK, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.