Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm: Họp mặt kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển

Ngày 18/1, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển.

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm được UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập ngày 19/1/1993. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn và phát huy các gía trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Chăm. Trong 30 năm qua, Trung tâm tiến hành khảo sát nhiều chuyên đề văn hóa Chăm; sưu tầm phục chế trên 1.800 hiện vật. Phòng đọc hiện có 1.600 bản sách, tư liệu chuyên khảo phục vụ công tác nghiên cứu; xuất bản nhiều tác phẩm và công bố nhiều tài liệu nghiên cứu đời sống văn hóa Chăm như: Truyện cổ dân gian Chăm; hệ thống thuỷ lợi và lễ nghi nông nghiệp cổ truyền Chăm Ninh Thuận và Bình Thuận; lễ nghi nông nghiệp truyền thống tộc người Chăm và Raglai Ninh Thuận; Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận; 40 năm nghiên cứu Văn hóa Chăm…

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm.

Trong thời gian tới, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tiếp tục nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học. Tăng cường quảng bá thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu hiện vật trưng bày tại trung tâm. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia nghiên cứu khai thác tiềm năng lợi thế văn hóa Chăm phục vụ hoạt động du lịch, tích cực góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.