Hỏi- Đáp về phương thức thay thế sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính từ 1/1/2023

Hỏi: Nhiều người dân muốn biết phương thức thay thế sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) từ 1/1/2023?

Trả lời: Đây là nội dung tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC).

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2023, các TTHC, DVC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.

Việc khai thác, sử dụng thông tin được thực hiện bằng 1 trong các phương thức sau:

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư hoặc qua Cổng DVC quốc gia;

- Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID;

- Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD;

- Các phương thức khai thác khác theo quy định chuyên ngành.

Ngoài ra, việc khai thác sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết TTHC, cung cấp DVC được Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

+ Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp DVC.

+ Thông tin về cư trú của công dân tại thời điểm làm TTHC được cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC ghi nhận và lưu giữ trong hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh.

+ Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức quy định thì:

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp DVC có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố TTHC của bộ, cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

+ Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Thẻ CCCD, CMND, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư.