Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (QP,QS) địa phương năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Theo đó, để phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương năm 2023 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 6 nội dung thi đua gồm: Tổ chức quán triệt sâu kỹ, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Thi đua thực hiện có chất lượng công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác động viên, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo đảm quốc phòng” và Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ gắn với thực hiện có hiệu quả nội dung Cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Tuổi trẻ tỉnh nhà hăng hái sẵn sàng nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng theo thẩm quyền; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thời gian phát động thi đua được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 1/1 đến 30/6/2023 và giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đến 31/12/2023.