Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 11-8, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy khối) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua 179 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong khối.

Đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy khối truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, tại hội nghị các đảng viên cũng được quán triệt, học tập tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh: Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Bí thư Đảng ủy khối cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối cần vận dụng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm sát thực, phù hợp nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong cơ quan, đơn vị mình để triển khai cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu của từng nghị quyết; bảo đảm phù hợp và có tính thực tiễn cao.