8 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 29-7-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được áp dụng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19-4-2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo quyết định, có 8 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù, gồm: Công trình đường giao thông thôn, xã; đường giao thông trục chính, nội đồng; cứng hóa đường đến trung tâm xã; Công trình thủy lợi nhỏ và phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu với vùng ngập mặn và vùng thường xuyên bị bão lũ; Công trình văn hóa, thể thao xã; nhà văn hóa - khu thể thao thôn; Công trình chợ xã, chợ nông thôn; Công trình truyền thanh, thông tin truyền thông cấp xã, thôn; Công trình phục vụ nước sinh hoạt tập trung hợp vệ sinh cho người dân; Công trình trạm y tế xã; Công trình trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú.

Các loại dự án trên được áp dụng theo cơ chế đặc thù phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19-4-2022, cụ thể: Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Dự án nằm trên địa bàn 1 xã, do UBND cấp xã quản lý; Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 5 tỷ đồng; Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc có thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện.