Ban hành định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo trong chế tạo các sản phẩm xây dựng

Ngày 5-7-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ban hành định mức cấp phối sử dụng cát nghiền nhân tạo (CNNT) trong chế tạo các sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, định mức cấp phối sử dụng CNNT được ban hành là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Định mức định mức cấp phối sử dụng CNNT quy định mã hiệu, đơn vị tính, thành phần hao phí, hao phí định mức của từng nhóm sản phẩm xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể: Định mức cấp phối sử dụng CNNT trong chế tạo các sản phẩm bê tông; định mức cấp phối sử dụng CNNT trong chế tạo các sản phẩm vữa xây dựng; định mức cấp phối sử dụng CNNTtrong chế tạo các sản phẩm gạch không nung.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thực hiện định mức cấp phối sử dụng CNNT nêu trên; tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15-7-2022.

T.D