Đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh

Tỉnh ta được tái lập từ ngày 1-4-1992 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, tuân thủ nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục

Trong suốt chặng đường 30 năm qua, nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chú trọng cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo triển khai thực hiện. Từ những ngày đầu tái lập, các cấp ủy Đảng đã chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động công tác chính trị - tư tưởng; triển khai nhanh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu được chủ trương của Đảng, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng. Qua các kỳ Đại hội, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục đổi mới; chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.Nỷ

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đề ra, nhất là tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nghiêm túc. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên từng bước đi vào chiều sâu và trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều gương điển hình tiêu biểu, nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới

Từ Đại hội lần thứ VIII, Đảng bộ tỉnh đã xác định điều quan trọng trước hết là phải tập trung nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đội ngũ đảng viên, kiện toàn đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong toàn Ðảng bộ được quan tâm; phát huy tinh thần, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị các cấp, tạo niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân. Các cấp ủy trong tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, ban hành hướng dẫn sinh hoạt phù hợp; chú trọng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; cụ thể hóa các tiêu chí theo hướng thực chất, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Qua 30 năm tái lập tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn cả nước bước vào thời kỳ đổi mới đi vào chiều sâu và hội nhập quốc tế, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trên các mặt, ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Nếu tại thời điểm năm 1992, toàn tỉnh có 3.629 đảng viên, sinh hoạt tại 228 tổ chức cơ sở đảng, đến nay đã tăng lên 20.832 đảng viên, sinh hoạt tại 434 tổ chức cơ sở đảng. Hầu hết đảng viên có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao trước Đảng, gương mẫu, đoàn kết nội bộ, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được tỉnh xác định là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở thường xuyên được quan tâm thực hiện; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy được nâng lên đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đến nay, bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gắn bó với Nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đa số cán bộ gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Số lượng cán bộ có trình độ sau đại học tăng lên rõ rệt, được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, bài bản hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua và đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.