Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Ngày 18-3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, 1.616 đại biểu từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe đồng chí Lâm Đông, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần tiếp tục bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư, cấp ủy các cấp cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Đảng nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, có sự phân công trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, rõ ràng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên đối với việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII; đồng thời, phát huy và đề cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về công tác quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên.