Triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển

Ngày 27 tháng 11 năm 2021, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 6496/UBND-KTTH của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 1/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển Việt Nam; Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giúp Ủy ban nhân dân tính thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực thủy sản trong khu bảo tồn biển theo định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông phối hợp thực hiện các dự án phục hồi hệ sinh thái, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, các đề tài, các mô hình khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản có hiệu quả tại các khu vực đã quy định, tái tạo nguồn lợi thủy sản trong và xung quanh khu bảo tồn biển.

Một góc khu bảo tồn biển thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa ở xã Vĩnh Hải (Ninh Hải). Ảnh chụp trước tháng 11-2021: Văn Nỷ

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn biển cho các đơn vị kinh doanh du lịch và du khách chấp hành đúng các quy định khi tham quan và tổ chức các hoạt động du lịch trong khu bảo tồn biển.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển định kỳ hằng năm, 5 năm, 10 năm và khả năng cân đối ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật về ngân sách để chủ động tham mưu bố trí chi ngân sách nhà nước cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thực hiện nhiệm vụ quản lý khu bảo tồn biển đảm bảo hoạt động có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, cân đối bố trí vốn đầu tư phát triển để đầu tư cho Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Khi tham mưu các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển phải phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá kỹ tác động của các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển, đặc biệt là các dự án phát triển du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị lấn biển, khu đô thị ven biển, dự án nuôi trồng hải sản. Thẩm định chặt chẽ, đánh giá kỹ năng lực, điều kiện và tính khả thi đối với các dự án đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tại các khu vực ven biển đảm bảo phù hợp với Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa, Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa, không gây tổn hại đến hệ sinh thái, môi trường tại khu vực biển, đảo, khu bảo tồn biển, đảm bảo đúng quy định pháp luật, lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng. Không tham mưu cấp phép các dự án đầu tư phát triển trên phần diện tích đã quy hoạch thành lập khu bảo tồn biển, khu vực có phân bố của các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi đẻ của rùa biển và các loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tinh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về vai trò, tầm quan trọng của bảo tồn biển; các gương người tốt, việc tốt trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học biển, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của Nhân dân; phản ánh trung thực, tạo nhận thức và hành động thống nhất trong đấu tranh, phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khu bảo tồn biển.

6. Giao Sở Nội vụ: Rà soát, bổ sung nguồn lực về con người cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi chúa để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm quy định tại Điều 11 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.

7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức rà soát, đánh giá tác động của các dự án có liên quan đến khu bảo tồn biển, đặc biệt là các dự án phát triển du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị lấn biển, khu đô thị ven biển, dự án nuôi trồng hải sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc hoạt động không đúng theo quy hoạch từ trước đến nay, tham mưu thu hồi diện tích biển thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng nội dung được phê duyệt. Khi tham mưu giao khu vực biển, cấp phép nhận chìm ở biển,... phải đảm bảo không ảnh hưởng đến phần diện tích đã quy hoạch thành lập khu bảo tồn biển, khu vực có phân bố của các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn, không gây tổn hại đến hệ sinh thái, môi trường tại khu vực biển, đảm bảo đúng quy định pháp luật, lợi ích kinh tế và an ninh quốc phòng.

8. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra đánh giá nguồn lợi, hệ sinh thái (rùa biển, san hô, cỏ biển,..) làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn trong giai đoạn 2021-2030.

9. Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Chi cục Thủy sản: Phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi chúa tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý khu bảo tồn biển. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển, gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại hệ sinh thái biển, khai thác nguồn lợi hải sản trái phép tại các khu bảo tồn biển. Phối hợp địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để giáo dục, phòng ngừa các vi phạm liên quan đến khu bảo tồn biển.

10. Giao UBND huyện Ninh Hải, Thuận Bắc: Chỉ đạo các xã, các đơn vị trực thuộc hỗ trợ, phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả khu bảo tồn biển. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho cộng đồng dân cư quanh khu bảo tồn biển và các tổ chức, cá nhân có liên quan để giáo dục, phòng ngừa các vi phạm liên quan đến khu bảo tồn biển; xử lý các hành vi vi phạm khu bảo tồn biển theo thẩm quyền.

11. Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi chúa

- Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hiệu quả Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa được ban hành tại Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý tốt các hoạt động du lịch, tránh tác động xấu đến khu bảo tồn biển theo Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Núi Chúa được phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra đánh giá nguồn lợi, hệ sinh thái (rùa biển, san hô, cỏ biển,...) làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn trong giai đoạn 2021-2030.

- Khẩn trương xây dựng và phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển định kỳ hằng năm, 5 năm, 10 năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các Sở, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết.