Tăng cường công tác quản lý đất đai

Những năm gần đây, công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo quỹ đất thu hút đầu tư. Trước xu thế phát triển và yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, công tác quản lý nhà nước về đất đai cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30-9-2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể đã phổ biến, quán triệt đến cán bộ, người lao động, các tầng lớp Nhân dân; qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực, hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đảm bảo công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, đúng pháp luật. Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương đã kiện toàn và chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Dự án bờ kè Nam Sông Dinh đang triển khai thi công.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Tỉnh ủy, UBND các xã, phường, thị trấn đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc quản lý, sử dụng đất công ích. Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.009 ha đất đang sử dụng vào mục đích công ích được các địa phương mở sổ sách theo dõi, quản lý cụ thể, chặt chẽ. Đối với quản lý quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh được khai thác đưa vào sử dụng hiệu quả và hợp lý để phát triển kinh tế, đặc biệt là trong xây dựng phát triển các dự án năng lượng sạch. Hiện diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh chỉ còn 9.312 ha, chiếm 2,78% tổng diện tích đất tự nhiên. Việc bảo đảm giữ diện tích đất trồng lúa theo chỉ tiêu phân khai của Chính phủ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Trong số 84.715 ha đất sản xuất nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh hiện có 20.227 ha; trong đó diện tích chuyên trồng lúa nước là 17.049 ha, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy là ổn định đất trồng lúa từ 17.000-18.000 ha. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, toàn tỉnh có 570,359 thửa đất, hiện số thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 504.074 thửa; số thửa đất đã đăng ký đất đai là 44.496 thửa; số thửa đất do UBND cấp xã quản lý, không phải cấp giấy chứng nhận là 15.520 thửa; số thửa đất lâm nghiệp là 6.269 thửa. Nhằm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tỉnh đã đo đạc, thành lập bản đồ địa chính 65/65 xã, phường và hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính được 25/65 xã đối với 174.479 thửa đất. Hiện Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đưa vào vận hành, cập nhật, khai thác sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến nay toàn tỉnh đã thực hiện giao đất không thu tiền sử dụng 79 dự án, với tổng diện tích 330,58 ha. Giao đất có thu tiền sử dụng đất 6 dự án khu đô thị, khu du lịch, khu dân cư, với tổng diện tích 39,948 ha. Cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm 338 dự án, với tổng diện tích là 4.598,34 ha. Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất 22 dự án, với tổng diện tích 104,99 ha. Qua kiểm tra đã xử lý 26 dự án chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích 944,13 ha, yêu cầu nộp hơn 19,5 tỷ đồng tiền gia hạn (đến nay đã thu nộp ngân sách số tiền hơn 15,4 tỷ đồng); thu hồi đất, chấm dứt đầu tư 8 dự án vi phạm pháp luật về đất đai. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai ở các địa phương, đơn vị có chuyển biến tích cực, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời. Qua vận động, thuyết phục và giải thích chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho người dân, đã góp phần hạn chế các trường hợp phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đó là: Thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên đất, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu về số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất phục vụ cho việc hoạch định chính sách và ban hành quyết định của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất. Định hướng phương án sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý một cách hợp lý, tiết kiệm và đúng quy định. Hoàn thành công tác kê khai đăng ký đạt 100% các thửa đất. Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính dạng số, đồng thời cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên và kịp thời, đầy đủ, đảm bảo cung cấp số liệu thống kê, kiểm kê nhanh chóng và chính xác. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với đòi hỏi thực tiễn và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. Tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác đấu giá đất để lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án nhằm tăng thu ngân sách từ đất. Thực hiện giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và đặc biệt là lợi ích của người dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh, kiểm tra nhằm kiểm soát công tác quản lý, sử dụng đất theo đúng pháp luật.