Huyện ủy Ninh Sơn: Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện kết luận, quy định của Đảng

Ngày 8-10, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận và các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) cho 225 cán bộ chủ chốt của huyện.

Hội nghị đã quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về thi hành điều lệ Đảng.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt triển khai thực hiện kết luận, quy định của Đảng.