Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 289-TB/TU, ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.