Tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, tình nguyện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp

(Trích phát biểu của đ/c Nguyễn Đức Thanh, Phó bí thư tỉnh ủy tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn)

Kính thưa các đồng chí,

...Truyền thống vẻ vang qua 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ thanh niên. Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn là dịp các cấp bộ Đoàn thanh niên và thanh niên trong tỉnh xác định thái độ, trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đối với Đảng, đất nước và xã hội. Song, đây cũng là dịp để các cấp ủy đảng, các ngành ngày càng vững tin đối với Đoàn và xác định trách nhiệm xây dựng Đoàn vững mạnh. Với tinh thần đó tôi đề nghị:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng phải đặc biệt quan tâm việc giáo dục chính trị, bồi dưỡng niềm tin và lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đảm bảo sự vững vàng, kiên định của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đoàn cần đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về lý tưởng cách mạng cho thanh niên; nâng cao sự hiểu biết của thanh niên về truyền thống quý báu của dân tộc, ra sức xây dựng lối sống văn hóa, lành mạnh, gương mẫu, có kỷ cương kỷ luật, tôn trọng pháp luật; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vị kỷ, thiếu trách nhiệm với gia đình, xã hội cũng như các biểu hiện tiêu cực khác.

Thứ hai, tiếp tục tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng của tổ chức đoàn cơ sở và trở thành lực lượng làm nòng cốt chính trị trong phong trào vận động, tập hợp thanh niên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng việc đa dạng hóa các hình thức, phương thức tập hợp thanh niên; khắc phục tình trạng hành chính hóa và hình thức trong công tác Đoàn; phải thường xuyên chú trọng, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; chủ động tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn, rèn luyện những cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu cho Đảng những cán bộ ưu tú.

Thứ ba, đặc biệt trong bối cảnh chung, cả tỉnh đang vươn lên mạnh mẽ trên các mặt kinh tế-xã hội hòa nhập cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần quyết tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ ở địa phương mà đặc biệt là phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, phong trào “Uống nước nhớ nguồn” và nhiều phong trào khác. Đoàn cần phát huy các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để cho thanh niên có điều kiện phát huy tính sáng tạo, trí tuệ, đi đầu trong các phong trào thi đua làm chủ KH-KT góp phần thiết thực xây dựng quê hương Ninh Thuận, giúp cho thanh niên thực hiện mưu sinh lập nghiệp; cần quan tâm đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, tư vấn việc làm để thanh niên có điều kiện chọn lựa ngành nghề phù hợp với khả năng từng người, với yêu cầu lao động sản xuất và phát triển của địa phương, khuyến khích thanh niên vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Hết sức quan tâm đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho thanh niên trên các lĩnh vực nông - lâm – ngư nghiệp để giải quyết việc làm, nâng cao trình độ lao động sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát triển các ngành nghề mới và ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến thanh niên các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo ra lực lượng lao động mới có kỹ thuật, góp phần sớm làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh rút ngắn dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào “Thanh niên tình nguyện” tham gia phát triển kinh tế–xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, xây dựng cuộc sống mới, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn trong thời gian đến. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, xây dựng xã hội học tập, khuyến khích và tạo mọi thuận lợi để thanh niên được học tập, tiếp thu khoa học-kỹ thuật, tiếp cận với công nghệ mới, phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần tích cực vào việc công nghiệp hóa–hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với các phong trào xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, Đoàn thanh niên cần quan tâm phát động mạnh mẽ phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giáo dục ý thức cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tội phạm, làm giảm các tai nạn, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy trong học đường và ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Thứ tư, Đoàn cần có nhiều nội dung, biện pháp để tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.

Tham gia góp ý xây dựng Đảng, tham gia bảo vệ và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng, giới thiệu đại biểu ưu tú của Đoàn cho Đảng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các cấp chính quyền. Coi đó là trách nhiệm, quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên, của tổ chức Đoàn...

Tựa đề của Báo Ninh Thuận