Đảng bộ tỉnh qua chặng đường 27 năm xây dựng và phát triển

(NTO) Đã 27 năm trôi qua kể từ ngày tái lập tỉnh và một lần nữa tháng Tư về trên quê hương Ninh Thuận, đánh dấu kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận. Nhìn lại chặng đường đã đi, từ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đến nhân dân trong tỉnh không ai khỏi dâng lên tình cảm tin tưởng, lạc quan.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục và ổn định quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng cũng đã có bước chuyển biến mới, tạo ra sức bật mạnh mẽ về tổ chức bộ máy CB, chất lượng ĐV và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

Một góc Trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: V.M

Ngược dòng lịch sử, tính từ khi Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh ta ra đời vào tháng 4-1930 đến nay, hầu như công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử phong trào cách mạng của nhân dân địa phương. Sau cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 21-8-1945, bước vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, toàn bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Nam Trung bộ (khu 6). Giai đoạn đó đã góp phần xây dựng Đảng phát triển rộng khắp, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, tập trung phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày miền Nam giải phóng, nhất là từ khi tỉnh nhà được tái lập, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh đã được tăng cường lãnh đạo thực hiện. Nói về quá trình 27 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh nhà, nhiều CB làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng các cấp trong tỉnh có chung nhận xét: Trong ngần ấy thời gian, sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh thể hiện qua từng năm, nhưng rõ nét nhất là bắt đầu từ những năm 1998, 1999 khi triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ngày nay đội ngũ ĐV tỉnh nhà đã không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Hiện toàn Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc bao gồm 7 đảng bộ huyện, thành phố; 2 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp và 3 đảng bộ lực lượng vũ trang với tổng số 455 TCCSĐ, trong đó có 149 đảng bộ cơ sở (1.256 chi bộ trực thuộc) và 306 chi bộ cơ sở. Tính đến giữa tháng 3-2019, toàn tỉnh có 19.123 ĐV. Nếu so với thời điểm tái lập tỉnh vào tháng 4-1992, Đảng bộ tỉnh đã tăng thêm 4 đảng bộ trực thuộc, 245 TCCSĐ và khoảng 15.485 ĐV. Trong 27 năm qua, có thể khẳng định công tác xây dựng TCCSĐ và ĐV ở tỉnh ta đã có sự chuyển biến to lớn và quan trọng, kết quả phân loại từng năm cho thấy tỷ lệ TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh khá cao. Nhìn ở góc độ công tác ĐV, cơ cấu thành phần và chất lượng đội ngũ ĐV trong ngần ấy năm cũng có sự thay đổi đáng kể. Năm 1992, nếu toàn đảng bộ chỉ kết nạp được 119 ĐV mới thì năm 2018 kết nạp được 1.001 ĐV, vượt 7 % kế hoạch năm (chỉ tiêu kết nạp 930 ĐV).

Cán bộ Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ chưng cất, phân tích
chất lượng nước. Ảnh: Duy Anh

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác tổ chức CB luôn được triển khai thực hiện đạt hiệu quả, thể hiện qua công tác đánh giá, quy hoạch CB được quan tâm và công tác đào tạo, bồi dưỡng CB được chú trọng. Đơn cử trong 3 năm qua (2016-2018), triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy đơn vị, địa phương đã cử khoảng 14.305 lượt CB, ĐV theo học các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật kiến thức mới…, nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh CB lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Theo đó, toàn tỉnh đã đào tạo sau đại học cho 100 CB (21 CB đào tạo theo Đề án 165, 9 CB học tiến sĩ, 70 CB học thạc sĩ), đại học cho 4 CB, cao cấp lý luận chính trị cho 351 CB, trung cấp lý luận chính trị cho 995 CB, ĐV, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và cập nhật kiến thức mới cho 12.548 CB, ĐV, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho 307 CB. Đặc biệt qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiều cấp ủy địa phương khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt đã có tác dụng tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho CB, ĐV và nhân dân.

Trải qua 27 năm với những bước chuyển biến tích cực, Đảng bộ tỉnh ta đang tiếp tục phát huy thành quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. Trước mắt, trọng tâm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm nay là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019. Đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trọng tâm là chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.