Ninh Thuận sẵn sàng thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(NTO) Từ 0 giờ ngày 1-4 đến hết ngày 25-4-2019, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐT) năm 2019 chính thức bắt đầu. Sự kiện chính trị này đang thu hút sự chú ý của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cung cấp thông tin về sự kiện này với Báo Ninh Thuận.

- Phóng viên: Đồng chí cho biết mục đích, nội dung, yêu cầu của cuộc TĐT năm 2019?

- Đồng chí Nguyễn Văn Hương: Cuộc TĐT năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích: Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Cuộc TĐT sẽ thu thập các nội dung thông tin chi tiết về dân số và nhà ở như: Các thông tin cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, dân tộc và tôn giáo, trình độ học vấn và trình độ nghề, tình trạng nhà ở hiện tại, loại đơn vị nhà ở, quy mô, diện tích, kết cấu nhà, năm đưa vào sử dụng; tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư... Đơn vị điều tra là hộ gia đình.

Yêu cầu của TĐT công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc TĐT phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án TĐT. Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong Phương án TĐT. Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc TĐT phải đảm bảo đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

- Phóng viên: Đồng chí cho biết TĐT năm 2019 có những điểm mới nào trong phương thức tiến hành ?

- Đồng chí Nguyễn Văn Hương: TĐT năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả TĐT. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác TĐT được thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí, chất lượng số liệu đảm bảo.

Về phương pháp thu thập số liệu, có hai phương pháp mới là trả lời trực tuyến trên Webform và phiếu điện tử sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Về công tác xây dựng mạng lưới, kiểm tra và giám sát số liệu, nghiệm thu số liệu, phân công trách nhiệm ban chỉ đạo các cấp, giám sát viên các cấp, điều tra viên được thực hiện trên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp chung của cả nước. TĐT dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp với khối lượng công việc lớn từ công tác thiết kế, chuẩn bị, thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu và công bố kết quả TĐT.

- Phóng viên: Đồng chí cho biết kế hoạch và tiến độ thực hiện cuộc TĐT của tỉnh đến nay được triển khai như thế nào?

-Đồng chí Nguyễn Văn Hương: Nhìn chung, cho đến thời điểm này, tất cả các công việc chuẩn bị cho TĐT trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) TĐT năm 2019 tỉnh; thành lập Văn phòng BCĐ TĐT tỉnh; Kế hoạch về tổ chức triển khai thực hiện Phương án TĐT năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền TĐT trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản triển khai lập danh sách, rà soát xã, phường, thị trấn, công tác tập huấn và thực hiện việc vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra. Kiểm tra, đôn đốc công tác lập bảng kê hộ của tất cả các địa bàn điều tra trong tỉnh, nghiệm thu công tác lập bảng kê cấp huyện, nhập tin đưa dữ liệu bảng kê hộ lên Trang tác nghiệp TĐT Trung ương thiết lập. Cụ thể, toàn tỉnh có tổng số 65 sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và 1.505 địa bàn điều tra (trong đó có 207 địa bàn đặc thù).

BCĐ cấp huyện, cấp xã tuyển chọn xong lực lượng điều tra viên, tổ trưởng đảm bảo tiêu chuẩn theo Phương án TĐT quy định nhằm thực hiện tốt cuộc TĐT. Tập huấn nghiệp vụ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐT cho BCĐ các huyện, thành phố. Tiến hành phân công trách nhiệm kiểm tra giám sát các thành viên của BCĐ tỉnh và các giám sát viên tỉnh trên Trang tác nghiệp TĐT. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thực hiện tuyên truyền công tác TĐT.

Đây là cuộc TĐT lớn, huy động một lượng rất lớn về nhân lực, vật lực của Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong toàn tỉnh phải vào cuộc một cách chủ động, tích cực. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo lên cấp trên xử lý. Các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra kê khai đúng, đầy đủ, kịp thời các nội dung điều tra. Đó là quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được điều tra.

Với sự chuẩn bị chu đáo và vào cuộc tích cực của các cấp, ngành sự ủng hộ của nhân dân, TĐT dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm thông tin điều tra kịp thời, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót…

- Phóng viên. Cảm ơn đồng chí.