Hỗ trợ 164.205 kg gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 12-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc cấp phát gạo học kỳ II (đợt 1) năm học 2018-2019 hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong đợt này, toàn tỉnh có 2.735 học sinh (HS) được hỗ trợ 164.205 kg gạo. Mỗi HS nhận 4 tháng trong học kỳ II năm học 2018-2019. Cụ thể, số HS được hỗ trợ gạo của các địa phương là: Ninh Sơn: 500 HS, được hỗ trợ 30.030 kg; Thuận Bắc: 107 HS, 6.420 kg; Bác Ái: 1.828 HS, 109.815 kg; Thuận Nam: 232 HS, 13.770 kg; Ninh Hải: 21 HS, 1.275 kg và Ninh Phước: 47 HS, 2.895 kg.