Đại hội XI của Đảng - Đại hội của niềm tin, đoàn kết, dân chủ, đổi mới

Những vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Tiêu chuẩn đảng viên, có 74,56% đại biểu đồng ý bổ sung cụm từ “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” vào khoản 1, Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc

Việt Nam; …” cho phù hợp với Phần mở đầu của Điều lệ Đảng (phần này ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam…”).

2. Quy định về những điều đảng viên không được làm, có 81,18% đại biểu đồng ý bổ sung vào khoản 2, Điều 2 nội dung: đảng viên phải: “Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”.

3. Về tính tuổi đảng của đảng viên, có 82,78% đại biểu đồng ý bổ sung, sửa đổi khoản 4, Điều 5 như sau: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp” (Điều lệ Đảng hiện hành quy định tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức).

4. Về thành lập tổ chức cơ sở đảng, có 74,27% đại biểu đồng ý bổ sung, sửa đổi khoản 2, Điều 21 như sau: “Ở xã, phường, thị trấn có từ 3 đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp” (Điều lệ Đảng hiện hành quy định: “Ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị cơ sở trong quân đội, công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng…”).

5. Về nhiệm kỳ đại hội Đảng ở những nơi mới thành lập, chia tách, hợp nhất, sát nhập trong nhiệm kỳ, có 84,46% đại biểu đồng ý bổ sung, sửa đổi khoản 5, Điều 13 như sau: “Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sát nhập trong nhiệm kỳ, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên” (Điều lệ Đảng hiện hành quy định đối với những trường hợp này thì “cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời; chậm nhất trong vòng 1 năm kể từ ngày có quyết định chỉ định, tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội; nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý”).

6. Quy định về thí điểm một số chủ trương mới, có 90,12% đại biểu đồng ý bổ sung Điều 16 quy định: “Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới”.

7. Về chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng, đảng đoàn, có 73,18% đại biểu đồng ý không quy định ban cán sự đảng, đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra.

8. Thẩm quyền kỷ luật đảng viên, có 63,44% đại biểu đồng ý bổ sung khoản 2, 3, Điều 36 về việc giao cấp ủy từ cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) cho phù hợp với khoản 1, Điều 36 Điều lệ Đảng hiện hành: “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao)…”.

9. Về các hình thức kỷ luật trong Đảng: có 77,47% đại biểu đồng ý giữ như quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, không bổ sung hình thức kỷ luật lưu đảng.

10. Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên: có 66,13% đại biểu đồng ý giữ như quy định của Điều lệ Đảng hiện hành: “Tổ chức đảng, đảng viên có quyền khiếu nại đến Ban Chấp hành Trung ương”.

11. Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, có 80,16% đại biểu đồng ý bổ sung hai nội dung vào khoản 1, Điều 25: (1) sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, (2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của hiến pháp và pháp luật.

12. Cụ thể hóa một số chức danh và vai trò chỉ đạo của Đảng đối với Quân đội, có 84,74% đại biểu đồng ý bổ sung, sửa đổi một số khoản của Điều 26, Điều 27 về việc nêu rõ các chức danh, như: đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp.

13. Về tên gọi Đảng ủy Quân sự Trung ương, có 82,41% đại biểu đồng ý thay cụm từ “Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân ủy Trung ương)” bằng cụm từ “Quân ủy Trung ương”.

(Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên Giáo Trung ương)

(Còn nữa)