Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: Tham quan, nghiên cứu và học tập công tác tổ chức văn phòng, cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Ngày 16-1, Đoàn công tác gồm 70 giảng viên, giáo viên và sinh viên ngành Lưu trữ học - Quản trị văn phòng của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã có chuyến tham quan, nghiên cứu thực tế và học tập về công tác tổ chức văn phòng, cải cách hành chính, văn bản điện tử, văn phòng điện tử, văn thư và lưu trữ tại Sở Nội vụ Ninh Thuận.

Theo đó, đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về việc tổ chức thực hiện cơ cấu tổ chức của cơ quan sau khi sắp xếp lại theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Chi cục Văn thư – Lưu trữ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; giao lưu, trao đổi về chuyên môn công tác văn thư, lưu trữ; tham quan thực tế hoạt động của bộ phận “một cửa” cải cách hành chính tại Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh... 

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học XHNV tham quan hoạt động của
bộ phận một cửa, cải cách hành chính tại Sở Nội vụ