Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS; tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở… Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, công bằng, dân chủ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Là đơn vị điển hình trong công tác THADS của tỉnh, trong năm 2018, Chi Cục THADS huyện Ninh Hải đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện đạt vượt cả 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tỷ lệ việc có điều kiện đã thi hành xong đạt 80,36%, vượt 7,86%; tỷ lệ tiền có điều kiện đã thi hành xong đạt 46,66%, vượt 14,16%; tỷ lệ giảm án tồn chuyển sang năm 2019 giảm 9,4%, vượt 5,9%; tỷ lệ giảm tiền tồn chuyển sang năm 2019 giảm 16,78%, vượt 13,28% chỉ tiêu giao. Để có được những kết quả ấn tượng này, cùng với việc tăng cường công tác cơ sở; bám sát chương trình, kế hoạch đề ra để chỉ đạo các đơn vị triển khai kịp thời, hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ, các đợt cao điểm, phong trào thi đua đẩy mạnh công tác thi hành án…, Chi Cục THADS huyện còn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, nhất là Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện; đồng thời, tạo mối quan hệ tốt, tích cực phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác THADS… Đối với các vụ việc tồn đọng lâu năm, đơn vị thành lập 2 tổ theo dõi, đôn đốc THADS với thành phần là lãnh đạo Chi Cục THADS huyện làm tổ trưởng, Chủ tịch UBND xã làm tổ phó, các ban ngành, đoàn thể xã, trưởng các thôn làm thành viên. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện đã thi hành xong trên 15% các vụ việc tồn đọng lâu năm, góp phần giảm áp lực cho Chấp hành viên theo dõi, đôn đốc vụ việc…

Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, năm 2018, ngành THADS tỉnh đã thụ lý 6.281 việc, có 5.161 việc có điều kiện thi hành, trong đó, thi hành xong 4.145 việc, đạt 80,3%, vượt 7,8% chỉ tiêu giao. Tổng số tiền thụ lý 431.881 triệu đồng, có 245.273 triệu đồng có điều kiện thi hành, trong đó đã thi hành xong 119.012 triệu đồng đạt 48,5%, vượt 16% chỉ tiêu giao. Cùng với đó, các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 30 việc, tương ứng số tiền 108,6 triệu đồng. Công tác tổ chức cưỡng chế thi hành án được thực hiện cơ bản đảm bảo quy định với kết quả cưỡng chế thành công 42/42 trường hợp. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS được quan tâm, thực hiện đảm bảo đúng quy định, đã giải quyết 22/22 việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Công tác thi hành các vụ án trọng điểm được quan tâm, triển khai hiệu quả với việc giải quyết dứt điểm 1 vụ án trọng điểm trên địa bàn xã Công Hải (Thuân Bắc) được các bên đương sự, dư luận đồng tình và không phát sinh khiếu nại…

Bên cạnh những kết quả khả quan, việc triển khai công tác THADS thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: kết quả tổ chức thi hành các việc liên quan đến thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, tín dụng ngân hàng còn thấp; số lượng việc tồn đọng còn nhiều; công tác giải quyết một số đơn thư, khiếu nại tố cáo đạt kết quả chưa cao…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS, năm 2019, Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; giải quyết xong những vụ việc có điều kiện thi hành của năm 2018 chuyển sang, các vụ việc có giá trị thi hành lớn; tăng cường công tác kiểm tra, giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình tổ chức thi hành án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nền nếp cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” và kịp thời hỗ trợ yêu cầu THADS trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu…

Tin rằng, với việc xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của UBND tỉnh, thời gian tới, công tác THADS sẽ được triển khai sâu rộng, hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.