Thông báo: Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

Ban Tổ chức tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính:

1. Nhu cầu: Thi tuyển để bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở Tài chính.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển:

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2015-2020) đang công tác tại Sở Tài chính.

1.2. Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Sở Tài chính, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2015- 2020) hoặc được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính (giai đoạn 2015- 2020) đang công tác ở các sở, ban ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 89- QĐ/TW ngày 4-8-2017 của Bộ Chính trị.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (cá nhân khai theo mẫu 2C/TCTW-98) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kiến thức quốc phòng...) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển (mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi người tham gia dự tuyển đang công tác kết luận hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm gần nhất;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

(Hồ sơ đựng trong bì cỡ 25 cm x 35 cm)

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

5.1. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển gửi về Ban Tổ chức tỉnh ủy chậm nhất trước ngày 30-11-2018.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức- cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 02, đường Hùng Vương, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.