Giải thể Hội Châm cứu tỉnh Ninh Thuận

(NTO) Ngày 11-4-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc Giải thể Hội Châm cứu tỉnh Ninh Thuận. Quyết định nêu rõ: Hội Châm cứu tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày 11-4-2018.