Giải đáp pháp luật

* Hỏi: Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24-9-2021 của Chính phủ quy định mức hỗ trợ bằng tiền cho người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như thế nào?

* Đáp: Chính phủ quy định mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động như sau:

- Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

l Hỏi: Khi nào thì chính sách này mới được thực hiện để hỗ trợ cho người lao động?

- Đáp: Theo quy định tại điểm d khoản 1 Mục II của Nghị quyết số 116/NQ-CP, thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1-10-2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-12-2021.

l Hỏi: Nghị quyết quy định mức giảm đóng Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động như thế nào và thời gian nào thực hiện?

- Đáp: Theo điểm b, c khoản 2 Mục II của Nghị quyết số 116/NQ-CP, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 30-9-2022.