Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Ngày 17-8-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy định).

Theo đó, Quy định nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, năng động, minh bạch, phục vụ, thân thiện với tổ chức, cá nhân và hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội; nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVC; đảm bảo tính chuyên nghiệp của CBCCVC khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội nhằm bảo đảm sự liêm chính, văn minh phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của CBCCVC góp phần nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quy định gồm 3 Chương và 17 Điều, yêu cầu CBCCVC thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật về CBCCVC; Thời gian làm việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; Trang phục làm việc; Ý thức tổ chức kỷ luật; giao tiếp và ứng xử; Chấp hành các quyết định khi thi hành nhiệm vụ; Giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; Chuẩn mực xử sự trong các mối quan hệ xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy định này đến từng CBCCVC; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đưa tiêu chí thực hiện nghiêm Quy định này vào hoạt động đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng. Hằng năm tổ chức cho 100% CBCCVC ký cam kết về thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quy định này với hình thức phù hợp. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này hoặc phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với CBCCVC trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý…